การจะสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านง่าย ๆ นั้นต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามข้อกำหนดที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนดไว้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตการจะสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านง่าย ๆ นั้นต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามข้อกำหนดที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนดไว้ และจะต้องการจัดเตรียมเอกสารและประวัติเครดิตไว้ให้พร้อม ในตอนนี้เราจะมาดูถึงคุณสมบัติและการจัดเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้าง

คุณสมบัติเบื้องตนของผู้สมัครบัตรเครดิต

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (รายได้นี้รวมรายได้จากเงินเดือนและจากรายได้ประจำช่องทางอื่น ๆ) มีประวัติเครดิตที่ดีโดยเช็คจากฐานข้อมูลของเครดิตบูโร หากเรามีคุณสมบัติครบถ้วนตามนี้แล้ว ต่อไปเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 • ใบสมัครบัตรเครดิตสามารถขอที่ได้สำนักงานของผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบเครดิตบูโร จาเว็บไซต์ผู้ออกบัตรได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ถ่ายเอกสารให้เห็นหน้าชัดเจนและเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้สมัครอาศัยอยู่จริง และสามารถติดต่อได้ ถ่ายเอกสารให้ชัดเจน ตัวหนังสือตัวเลขต้องไม่ลางเลือนซีดจางจนอ่านไม่ออก
 • หลักฐานแสดงรายได้ สำหรับบุคคลที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ
  – สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหากไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยบริษัทที่เราทำงานแทน
  – สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • ถ้ามีบัตรเครดิตอื่น ๆ ให้ใช้สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่น ๆ ย้อนหลัง 3 เดือน มาประกอบด้วย
 • หากผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่เป็นฉบับปัจจุบันที่ยังไม่ หมดอายุและจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • หากกรณีที่ผู้สมัครมีธุรกิจและเป็นเจ้าของกิจการ จำเป็นต้องมีเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมดังนี้
  – หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก.หรือบริษัท ที่ออกย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  – สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (บัญชีหลักของกิจการ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  – กรณีใช้บัญชีส่วนตัว ให้แนบหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร
  – กรณีใช้บัญชีของบริษัท ให้แนบหน้าที่มีชื่อบริษัทและเลขที่บัญชี และต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปีด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ในการสมัครขอมีบัตรเครดิต จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ให้บริการออกบัตร จะเห็นได้ว่าการที่เรามีความพร้อมในการเตรียมข้อมูลและเอกสารให้รัดกุม ถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน จะเป็นการสร้างโอกาสที่ทำให้เราผ่านการพิจารณาได้โดยง่ายและอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นหากผู้อ่านท่านใดต้องการขอมีบัตรเครดิตไว้ใช้งาน ก็อย่าได้ละเลยหรือมักง่ายในเตรียมตัว ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ได้แนะนำไปแล้วข้างต้นอย่าให้ขาดตกบกพร่อง เพื่อโอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตไว้ใช้งานนะครับ